top of page
Grønlandsleiret barnehage uteomr¨åder

GRØNLANDSLEIRET

Les mer_rørvik hage
Anker 3

I Grønlandsleiret er to eldre bakgårdsbygninger bevart og bygget om fra verksted til barnehage. Barnehagen er del av Hollenderkvartalet, og murbygningene tilfører verdifulle, historiske lag i det nye boligkvartalet.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Oslo
Barnehage
Daimyo AS
ca. 676 m² BRA
Ferdigstilt 2017

Nettside_situasjonsplan-01.png
Anker 6

Felix Arkitekter bistod oppdragsgiver i prosessen med detaljreguleringen av Grønlandsleiret 73 som ble gjennomført av EBY og vedtatt i 2012. Som i store deler av Gamlebyen for øvrig, skjuler det seg antikvariske kulturminner under bakken. Under Grønlandsleiret 73 ligger restene av Nonneseter kloster, et anlegg fra middelalderen. I bakgården ligger en bevaringsverdig verkstedbygning. Antikvariske hensyn har derfor satt strenge begrensninger på inngrep og bygging.
 
I utgangspunktet var utbyggingsmulighetene i Grønlandsleiret 73 nokså begrenset. Mot gata kunne det bare bygges et mindre areal, mens resten var skissert som åpent grøntområde. Vårt idéutkast viste en overbygging av den antikvariske forbudssonen med et boligbygg på søyler. Riksantikvaren stilte seg positiv til å få fullført kvartalet med en sammenhengende fasaderekke. Konseptet økte boligpotensialet på eiendommen med 50%, en utnyttelse som ble nedfelt i reguleringsplanen for Hollenderkvartalet.
 
Felix Arkitekter jobbet videre med prosjektering av en 4-avdelings barnehage i bakgården på Grønlandsleiret 73. Barnehageprosjektet omfatter de to bakgårdsbygningene, der den verneverdige bakgårdsbygningen er regulert til bevaringsformål. Bygningen mot syd er i gjeldende plan forutsatt revet og erstattet med et nybygg, men er bevart og ombygget.
 
Den nordre bygningen ble restaurert i henhold til planbestemmelsene og retningslinjer fra byantikvaren, men bruksendringen til barnehage forutsatte imidlertid en del inngrep i fasaden for å sikre tilstrekkelig dagslys og utsyn. Den sydlige murbygningen gjennomgikk en mer omfattende ombygging og tilpasning til tekniske krav.

Anker 2
Anker 4
Grønlandsleiret_etasjeplan

1 ETASJE

Grønlandsleiret barnehage_ombygging
Grønlandsleiret barnehage_teglfasade
bottom of page