top of page

FxARK bistår med prosjekter fra skisse til ferdig bygg. For å lære mer om oss og hvordan vi jobber som arkitekter - les under om prosessen i et byggeprosjekt. 

01

BEFARING / FØRSTE MØTE

Vi ser på tomten og det som finnes der fra før, og snakker med deg om hvilke behov og ønsker du har. Vi kan hjelpe deg med å oppnå gode løsninger på mindre areal (dvs. lavere byggekostnad) eller vi kan tegne bygg som utnytter tomtens potensiale maksimalt (dvs. høyere salgspris).

01

x.png
02

02

FORARBEIDET

Basert på dine behov og ønsker, og mulighetene/begrensningene i reguleringsplan, utarbeides en konseptskisse. Du må komme med innspill til konseptskissen, slik at bygget blir slik du ønsker. Tidsbruken er avhengig av hvor mange alternativer som må tegnes før du er fornøyd med konseptet.

x.png
03

SKISSEPROSJEKT

Når vi har kommet frem til en konseptskisse som du ønsker å gå videre med, skal forslaget jobbes ut i mer detalj. I skisseprosjektfasen jobber vi med hvordan det nye bygget skal plasseres i terrenget og tilgangen til utearealer, adkomst og parkering, hvordan rom i bygningen skal ligge i forhold til hverandre og omgivelsene, hvilke hovedmaterialer og hvilke former som skal gi byggets endelige helhetsuttrykk. Vårt hovedfokus er å komme frem til praktiske og arealeffektive løsninger som gir fleksibel arkitektur som kan endres etter behov, god bokvalitet som gjør at du trives, og brukbarhet for alle funksjoner.

03

x.png
04

04

SØKNAD OG TILBUDSUNDERLAG

Når skisseprosjektet er kommet til et tilstrekkelig nivå, dvs. at de ytre rammene for prosjektet er avklart, kan det utarbeides søknad. De ytre rammene handler om plassering på tomta og utnyttelse, takform og høyder, volum og hovedmaterialer, og plassering av vinduer og dører på fasade.

Det må sendes nabovarsel, utarbeides dokumentasjon og søknadstegninger for å kunne søke kommunen om byggetillatelse. Saksbehandlingstid i kommunen for rammesøknad er 12 uker.

Mens du venter på tillatelse, kan det utarbeides et anbudsdokument slik at du kan innhente pris på arbeidet. Det kan ofte lønne seg å trekke inn entreprenør enda tidligere i prosessen, slik at prosjektet kan tilpasses ditt kostnadsnivå. Det er dine valg som vil være med på å styre prosjektkostnadene i bygge- og driftsfasen, og da kan en entreprenør gi gode innspill som gjør prosjektet gjennomførbart innenfor ditt budsjett.

x.png
05

BYGGEFASEN

Når entreprenør og evt. andre konsulenter er kontrahert og har fått jobbet litt med prosjektet sammen, kan det sendes søknad om igangsettingstillatelse (3 uker saksbehandling) og bygging settes i gang. I byggeprosessen er det viktig at kommunikasjonen til entreprenør er entydig og klar, slik at det unngås feil og kostbare endringer. I denne fasen utarbeides arbeidstegninger og detaljtegninger som sikrer et godt og helhetlig sluttresultat. Prosjektet er ikke ferdig med en søknadstegning, men tegnes i flere faser, med stadig økt detaljeringsgrad. Målsettingen med prosessen underveis er å komme frem til løsninger som tilfredsstiller det dere ønsker og hva entreprenøren kan bygge innenfor det kommunen godkjenner.

 

Om ønskelig kan det gis bistand på interiørvalg, som farger, overflater, innredning og tilpassede løsninger. Entreprenør må følges opp underveis og vi bør komme på befaring under bygging, men det er entreprenør som har ansvaret for å koordinere arbeidet til alle engasjerte fag og byggeplassen.

05

x.png
06

06

FERDIGSTILLELSE

Når alt arbeid er ferdig, skal oppdaterte rammesøknadstegninger sendes inn til kommunen sammen med søknad om ferdigattest.

x.png
bottom of page