top of page
FINAL_Perspektiv 5_V2.jpg

ØVRE EKHAUGEN

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Eiendommen ligger innenfor prioritert vekstområde for Sætre, og er satt av til ny boligbebyggelse i kommuneplanen. Eiendommen ligger i Langsethveien, på en nordøstvendt åsside med flott utsyn over fjorden. Det foreslås blokkbebyggelse plassert på en felles garasjekjeller, der blokkene er delt opp i mindre volumer tilpasset terreng og natur, utsikt og sol.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Sætre
Plan, bolig
Langseth Eiendom AS
ca 10,0 daa tomteareal
Detaljreguleringsplan

Nettside_Situasjonsplan_Langsethveien.jpg
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Bebyggelsen plasseres på en parkeringskjeller med adkomst fra Langsethveien. Utformingen og plasseringen av bebyggelsen følger terrenglinjer og hensyntar fjernvirkning sett fra avstand. Styrende parametere for utforming av bebyggelsen er terrengtilpasning og eksponering til sol og utsikt.

Bebyggelsen er oppdelt i fire lavblokker/byvillaer, slik at flest mulig leiligheter har optimalt solinnfall (fasader mot sydvest) samtidig som det sikres utsikt for flest mulig leiligheter (fasader mot nordøst).

Ved å dele bygningsmassen i flere mindre blokker kan bebyggelsen tilpasses terreng og naturområder: husene er skjøvet og plassert i forskjellige høyder slik at de tilpasses både til terreng vertikalt og naturområder horisontalt. I tillegg til bevaring av edelløvtrær må det tas hensyn til høyspent og eksplosjonsfare, vassdrag og kantsone bekk, habitat for salamandere, støysone langs veien og kulturmiljø i nærområdet.

Nettside_illustrasjonsplan uten farger.jpg

ILLUSTRASJONSPLAN

Nettside_Diagram_.jpg

DIAGRAM - SOL OG SIKT

FINAL_Perspektiv 2_V2.jpg
FINAL_Perspektiv 1_V2.jpg
FINAL_Perspektiv 3_V2.jpg
FINAL_Perspektiv 4_V2.jpg
bottom of page