top of page
Nedre Eikervei_perspektiv av bebyggelse

NEDRE EIKERVEI 

Les mer_rørvik hage
Anker 3

Eiendommene er del av området som er under planlegging i kommunedelplan for Gulskogen Nord, hvor dagens industribebyggelse skal transformeres til en ny bydel med varierte sentrumsfunksjoner.

Anker 1

STED 
TYPE PROSJEKT
TILTAKSHAVER
STØRRELSE 
STATUS

Drammen
Plan, byggesak
Antons Eiendom AS
ca. 13,5 daa
Mulighetsstudie 

Nedre Eikervei_situasjonsplan
Anker 6
Anker 2
Anker 4

Det foreslås ny boligbebyggelse på eiendommene, med en skjermende byvegg mot gata. Bebyggelsen mot gata foreslås med 3-5 etasjer oppå en næringssokkel med utadrettet virksomhet med direkte atkomst fra gatenivå. Langs tomtas vestre del foreslås reetablering av bekk med tilknyttede parkområder.

Blokkbebyggelsen trappes ned mot sør, med rekkehus lengst sør. Bebyggelsesstrukturen inkluderer byvillaer som sammen danner interessante mellomrom og variasjon i bebyggelsesformer. Det foreslås flere gangforbindelser gjennom og rundt planområdet.

Nedre Eikervei_oppriss

FASADE

Nedre Eikervei_perspektiv
Nedre Eikervei_gateperspektiv med åpning av bekk
Nedre Eikervei_perspektiv indre gårdsrom
bottom of page